011    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 8 จังหวัดในพื้นที่เขต 5 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานฟาร์ม ,สารตกค้าง ,ปศุสัตว์อินทรีย์ ,การป้องกันการใช้สารเร่งเนื้อแดง ,ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ,GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ,GMP ศูนย์รวบรวมไข่ ,GMP โรงฆ่าสัตว์ ,ฟาร์มลด/ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ,ปศุสัตว์โอเค ,ไข่โอเค ,โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ,ฮาลาล ,สิ่งแวดล้อม ,อาหารสัตว์ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผ่านระบบ ZOOM  มุ่งเป้าคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากปศุสัตว์ที่ปลอดภัย ลุล่วงตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5