011      นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ฯ พร้อมด้วย สพ.ญ.ธีรัชธาวัลย์ โตบรรลือภพ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และบริษัท เลมอนฟาร์ม ร่วมกันดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มผึ้งอินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรบ้านแม่หาง บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆประกอบด้วยชาวไทยพื้นเมือง ชาวเขาเผ่าปะกากะยอ ชาวเขาเผ่ามูเซอ ประกอบอาชีพปลูกกาแฟอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานกาแฟอินทรีย์ ท่ามกลางป่าเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าเขาอุดมสมบูรณ์ตลอดปี โดยหากได้รับการรับรองมาตรฐานผึ้งอินทรีย์จะเป็น “น้ำผึ้งจากดอกกาแฟอินทรีย์” ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำผึ้งอินทรีย์ ตาม มกษ.9000 แห่งแรกในประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรกรรม ร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5