010   วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร"องค์กรเกษตรกรดีเด่นด้านการส่งเสริมให้สมาชิกทุกรายผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ทั้งองค์กร (GAP 100%)" แก่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด โดยมี นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายอภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ

   พิธีมอบประกาศนียบัตรฯในครั้งนี้หวังผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรเกษตรกรที่มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกยกระดับฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐาน และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับองค์กรเกษตรกร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล องค์กร(100%GAP) ให้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอื่นนำไปปฏิบัติต่อไป

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5