001    วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธุ์ พร้อมด้วย นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประชุมนิเทศงานและติดตามการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน
2. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
3. โครงการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. การใช้จ่ายงบประมาณในปี 2564
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

 

   

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5