001  วันที่ 8-9 เมษายน 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด ดังนี้

    วันที่ 8 เมษายน 2564 กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมย่อยที่ 1.1 แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ให้พร้อมสู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ให้พร้อมสู่มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ณ สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน
   วันที่ 9 เมษายน 2564 กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมย่อยที่ 1.1 แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ให้พร้อมสู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ให้พร้อมสู่มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ณ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) แม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5