004    วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.45 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายวิจิตร จิตอารี รักษาการ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สพ.ญ.มณิชญา ประชุม ผู้แทน ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะฯ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ด่านกักกันสัตว์ลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
  วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการสำคัญต่างๆของกรมปศุสัตว์ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5