rabies2560 resize1

หลักการและเหตุผล :

              โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อชนิดสัตว์ติดคนที่มีอันตรายและน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่ง คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้แล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ผู้ป่วยทุกรายจะต้องตาย ถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้พยายามกำจัดโรคนี้ให้หมดไป แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ และภายหลังจากมีจากมีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้ " พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 " มีผลทำให้สถิติของผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงมีอยู่เพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดไป เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมควบคู่กันไปหลายประการ และทุกกิจกรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น การสร้างภูมิโรคจากการให้วัคซีน การลดจำนวนสุนัขจรจัด การให้ความรู้ประชาชน และประกาศใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการยังพบการปล่อยสุนัขในที่สาธารณะเป็นเหตุให้จำนวนประชากรสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งเป็นพาหะที่สำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศและองค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้ทุกประเทศกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 ดังนั้นประเทศไทยจึงได้กำหนดกรอบแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ.2563 ขึ้น มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ จึงกำหนด ROAD MAP  การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้

                   ปี  2557         ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ ระดับ B ขึ้นไป

                   ปี  2560         ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ ระดับ A ขึ้นไป

                   ปี  2563         ทุกจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มีหน้าที่กำกับและให้การสนับสนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ในการดำเนินการตามROAD MAP ของกรมปศุสัตว์ อนึ่ง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุม จึงได้จัดโครงการ “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560” โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดตอนตัวผู้ และทำหมันตัวเมีย

วัตถุประสงค์ :

          1 เพื่อให้สุนัข-แมว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม

          2 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า     และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง

          3 เพื่อให้ผู้เลี้ยงสุนัขทราบถึงอันตรายที่จะเกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นทราบด้วย

ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่:

 

              วันที่ 27 - 31มีนาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

 

          1 สัตว์ทุกตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีนมีภูมิคุ้มโรคให้ครอบคลุมมากขึ้น

 

          2 ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรม และได้รับความรู้ในการให้ความสำคัญในการเลี้ยงและดูแลสัตว์อย่างถูกวิธี นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

          3 ลดปัญหาการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัดตามที่สาธารณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-2903118 (ในเวลาราชการ) 

 

**ผู้ที่จะนำสุนัขและแมวมาทำหมัน  กรุณาติดต่อเพื่อขอจองคิว  และอดน้ำอดอาหารสัตว์เลี้ยงก่อนทำหมัน ๑๒ ชั่วโมง**