งบทดลองรายเดือน สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกันยายน 2562