5 4  60 171206 0003  วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)  ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ที่กำหนดโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส. เป็นพื้้นฐานการพัฒนาคุณภาพปฏิบัติงาน ให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการและคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส. ได้ลงมติ ให้วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกรมปศุสัตว์