001   วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 17.30 น.  นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง  นายสัจจะ อัตตะศิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านแม่ฮวก หมู่ 3 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และได้ให้สัมภาษณ์เพื่อถ่ายทำโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปศุสัตว์

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5