ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมในพื้นที่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (วิทวัส โหมดเทศ/ปรัชญา  โสภารัตน์ /พรวิมล  ปาทา)

เลทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-128