006  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ตามมาตรฐาน มกษ.9000-2552 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ผลการตรวจพบพบว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์เป็นอย่างดี โดยหากได้รับการรับรองเป็นแปลงหญ้าแพงโกล่าอินทรีย์ จะสามารถให้การสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าอินทรีย์ และสนับสนุนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5