1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

2. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559