001      วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงสถานที่พักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อกำหนดสถานที่ก่อสร้างโรงเก็บอาหารสำหรับโคนม ให้เกิดความเหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   สำนักงานปศุสัตว์เขต 5