004    วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 รักษาการ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 น.สพ.มงคล ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ณ โรงแรม เชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

   การประชุมฯ ในครั้งนี้ ท่านปศุสัตว์เขต 5 รักษาการ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม ที่รักษาคุณภาพน้ำนมดิบตลอดปี 2563 และร่วมรับฟังการแถลงรายงานกิจการประจำปี 2563 และระเบียบวาระอื่นๆ ของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5