ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)......รายละเอียด

ราคากลาง.....รายละเอียด