1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์

 

2. ประกาศราคากลางการจัดซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์

 

3. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์

 

4. ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์

 

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์

 
 
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ....รายละเอียด
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....รายละเอียด