ผลงานวิชาการ เรื่อง 

ความแตกต่างขององค์ประกอบน้ำนมดิบและจ้านวนเซลล์โซมาติกระหว่างนมมื้อเช้าและมื้อเย็นในถังนมรายฟาร์มของเกษตรกร
ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนวิชาการ : 62(2)-0116(5)-045