1. 

2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563