1. ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการเก็บตัวอย่างตรวจหาโรค ASF เพื่อการเฝ้าระวังในพื้นที่

2.