สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานปศุสัตว์เขต 5
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562