รายงานการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลฟาร์มโคนมของเกษตรกรสหกรณ์โคนมสันกำแพง
รายงานการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลฟาร์มโคนมของเกษตรกรสหกรณ์โคนมลำพูน
รายงานการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลฟาร์มโคนมของเกษตรกร บริษัท ทีเคแดรีโกลด์ จำกัด
รายงานการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลฟาร์มโคนมของเกษตรกรสหกรณโคนมผาตั้ง จำกัด