รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กย.62

เดือนกันยายน 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมกราคม 2562

เดือนธันวาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนตุลาคม 2561