รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564

เดือนกันยายน 2564

เดือนสิงหาคม 2564

เดือนกรกฎาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564

เดือนเมษายน 2564

เดือนมีนาคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

เดือนมกราคม 2564  

เดือนธันวาคม 2563 

เดือนพฤศจิกายน 2563 

เดือนตุลาคม 2563