รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560

 


โครงการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่น

² ส่วนสุขภาพสัตว์                                   รายละเอียด CoP  เอกสารเพิ่มเติม

² ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์                        รายละเอียด CoP  เอกสารเพิ่มเติม  >1<  >2<  >3<

² ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์             รายละเอียด CoP  เอกสารเพิ่มเติม

² ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   รายละเอียด CoP  เอกสารเพิ่มเติม

² ฝ่ายบริหารทั่วไป                                  รายละเอียด CoP  เอกสารเพิ่มเติม  >1<  >2<

  

เอกสารประกอบอื่นๆ