การประเมินและวิเคราะห์โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 เพื่อพัฒนาเข้าสู่การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (พชร ศรีประสาท /ภาณุพัฒน์ ราชคมน์)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-150