ศักยภาพการผลิตและการตลาดนมคุณภาพสุงล้านนา
โดย สำนักงานเศรษฐกิฐการเกษตรที่ 1
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เอกสารวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเลขที่ 102
เมษายน 2564