003     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ดำเนินการตรวจประเมินแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ตามมาตรฐาน มกษ.9000-2552 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีนางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะเป็นผู้รับการตรวจประเมินฯ ผลการตรวจพบว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์เป็นอย่างดี โดยหากได้รับการรับรองฯเป็นแปลงถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซอินทรีย์ จะสามารถให้การสนับสนุนพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซอินทรีย์ และแหล่งพืชอาหารสัตว์รองรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5