003   วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดตามการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพทิซีเมีย และโรคลัมปี สกิน ในประเด็นต่างๆ ทั้งระบบห่วงโซ่ความเย็น การเก็บรักษาวัคซีน ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน ความถูกต้องของการฉีดวัคซีน ซึ่งได้ทำความเข้าใจเพื่อให้พื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่กรมปศุสัตว์กำหนด และร่วมกับกรรมการตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแกะ ตรวจประเมินฟาร์มแกะของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน (หน่วยย่อยปางตอง) ซึ่งฟาร์มดังกล่าวผ่านการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A ตามระเบียบที่กรมปศุสัตว์กำหนด ซึ่งจะดำเนินการออกใบรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A ให้แก่ฟาร์มดังกล่าวต่อไป

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5