001   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ หมู่ 2 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 น.สพ. อนิรุธ เนืองเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง นายวิจิตร จิตอารี รักษาการ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ กรมปศุสัตว์ สนับสนุน พันธุ์สุกรลูกผสมพื้นเมือง ไก่พันธุ์พื้นเมือง และเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลล์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ไข่เป็ด หรือเนื้อสัตว์ จะได้จำหน่ายให้โรงอาหารของโรงเรียนฯ ผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น และไดัรับความรู้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5