002  วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ น.สพ. อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2564 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ด่านกักกันสัตว์แพร่ วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน/โครงการสำคัญต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการสำคัญตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ได้แก่ การส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ และปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ความก้าวหน้าในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โครงการด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ การใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5