007    วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามกิจกรรมโครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงอำเภอแม่ออน เพื่อรับทราบปัญหาและให้การแนะนำการจัดการฟาร์มเข้าสู่ GFM เพื่อป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

   

ข่าว/ภาพ :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5