ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564