ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน เงิน 11,100 บาท