ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 110,000 บาท