ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ