1. แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562