1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

2. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

3. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

4. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535