อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ระหว่างปี 2557 ถึง 2563(ปรัชญา โสภารัตน์/ พรวิมล ปาทา/ วิทวัส โหมดเทศ)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-092