ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่มีต่อความสำเร็จตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (ประวีณ์นุต สุนะ/พชร ศรีประสาท)
เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-081