การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและการตลาดแพะเนื้อโครงการแพะ-แกะล้านนา (นรินทร์  คำตา)

เลขทะเบียนวิชาการ :  64(2)-0216(5)-069