ความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อมรินทร์  เดชานุวัติ, สันติ  พรพิพัฒน์สิริ)

เลขทะเบียนวิชาการ :  64(2)-0216(5)-061