ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (สันติ  พรพิพัฒน์สิริ, อมรินทร์  เดชานุวัติ)

เลขทะเบียนวิชาการ :  64(2)-0216(5)-060