005   วันที่ 22 มิถุนายน 2565สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายโดยนายพืชผล น้อยนาฝายปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวรินรดา แสงจันทร์ทิพย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นางสาวธันยมัยบัววิรัตน์เลิศ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายจิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน)ผู้แทนด่านกักกันสัตว์เชียงราย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินระบบสุขภาพสัตว์ปีกของประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meetingการนี้ได้นำเสนอข้อมูล ระบบงานการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และการร่วมมือบูรณาการ การปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ปีก ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 5 ในการสร้างความมั่นใจ ในระบบการควบคุม ป้องกัน และความปลอดภัยด้านสุขภาพสัตว์ปีกของราชอาณาจักรไทย

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   สำนักงานปศุสัตว์เขต 5