001      วันที่ 18 – 19 มกราคม 2565 นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่เชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านแม่ฮวก อ.เกาะคา จ.ลำปาง และนางปราณี ราชคมน์ อ.พาน จ.เชียงราย และจะมีการประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2565 จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญของทุกปี

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5