006      นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่ “ฟาร์มบ้านสวนอคิราห์เกษตรตามรอยพ่อ” ทั้งระบบการผลิต ประกอบด้วย แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ แปลงหญ้าเนเปียร์อินทรีย์ ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ และฟาร์มเป็ดไข่อินทรีย์ โดยหากได้รับการรับรองจะเป็นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์แก่ผู้บริโภค รวมถึงนักท่องเที่ยวสายรักสุขภาพที่มาท่องเที่ยวที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ได้เป็นอย่างดี

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5