035    วันที่ 23 กันยายน 2564 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 และมอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน การประชุมสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลสำเร็จการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนเพื่อให้ทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนดำเนินการในปี 2565

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5