002   วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5  พร้อมด้วย นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายอภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสหกรณ์โคนมต้า-สันทรายงาม จำกัด เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการน้ำนมดิบทั้งระบบ ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาด้านโคนมของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ สหกรณ์โคนมต้า-สันทรายงาม จำกัด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5