ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ งบประมาณ 1,674,357 บาท