ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ....รายละเอียด
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .....รายละเอียด